GROOT logo-keuze
Menu
Tarieven, vergoeding & privacy
Tarieven

•   intakegesprek, evaluatie en eindgesprek:  € 115,-  (75 minuten)
•   kind/jongeren sessie: € 95,-  (60 minuten)
•   eventuele overleg met school of andere instanties: € 95,-
•   telefonisch consult per 30 minuten: € 45,- (alleen voor cliënten die onder begeleiding zijn)

•   individuele oudercoaching/ouderbegeleiding  € 115,-  (75 minuten)

Als een afspraak niet door kan gaan dient deze minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd, anders zullen de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden.

Afmelden kan per e-mail, of door het inspreken van de voicemail.

Vergoeding

Groot is aangesloten bij de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT), en ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complemantaire Zorg (RBCZ). Een aantal zorgverzekeraars vergoeden op basis daarvan de begeleiding geheel of gedeeltelijk in de aanvullende verzekering.

Het is raadzaam om vooraf bij uw zorgverzekeraar te informeren met vermelding van de volgende registratiegegevens:

VIT lid codenummer: 309.09.A
RBCZ/TCZ Licentienummer: 103156R

Meld u daarbij dat het om psychosociale zorg gaat, welke valt onder de alternatieve geneeswijze.

Overige gegevens

De AGB code van José Groot is: 90038005
De AGB code van Groot voor jonge mensen is: 90016594                                                                     

Als u deels zelf betaalt, kunt u dit bedrag bij uw belastingaangifte aftrekken als bijzondere ziektekosten. Informatie hierover is te verkrijgen bij uw belastingadviseur of via de belastingtelefoon.

Opmerkingen

Als de werkzaamheden niet in de praktijk plaats vinden, zal een reistijdvergoeding van € 20,- per uur in rekening gebracht worden. De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,19 per km.

Privacy document Groot voor jonge mensen

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet waardoor de privacy in alle landen van de EU gelijk is. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik gegevens vastleg in cliëntendossiers. 

Groot voor jonge mensen is AVG-proof en voldoet aan de maatregelen zoals door de AVG vereist. Het privacy document is opgenomen in de behandelingsovereenkomst.

Klachtprocedure

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag van u zelf. Dan hoop ik in een gesprek met u het te kunnen oplossen.

Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG. Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) met als licentienummer 103156R en val ik onder hun Tuchtrecht .

 

José Groot | Stuurmankade 304 | 1019 WD Amsterdam | 020-4198185 | jose@grootvoorjongemensen.nl 
© 2017 Groot voor jonge mensen ALL RIGHTS RESERVED